Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2013

hefualdo
9271 fd1b
Reposted fromryba ryba viacricket cricket
hefualdo
0305 602a
Reposted fromMrsKate MrsKate viacricket cricket
hefualdo
0223 a1b2 500
Reposted fromruuude ruuude viacricket cricket
hefualdo
Reposted fromelegy elegy viacricket cricket
hefualdo
hefualdo
0634 af56
Reposted fromnody69 nody69 viacricket cricket
hefualdo
Reposted fromcricket cricket
hefualdo
4140 c1f3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacricket cricket
hefualdo
0661 c4b6
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viacricket cricket
4138 2f2b 500
Reposted fromstfn stfn viacricket cricket
hefualdo
hefualdo
7472 0f1e
hefualdo
Reposted fromelegy elegy viacricket cricket

December 17 2012

hefualdo
hefualdo
7209 8fc4
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viamaraskowa maraskowa
hefualdo
Reposted fromSilentPit SilentPit viamaraskowa maraskowa
hefualdo
Pociągają mnie nie te rzeczy, co trzeba: lubię pić, jestem leniwy, nie mam boga, polityki, idei ani zasad. Jestem mocno osadzony w nicości, w swego rodzaju niebycie, i akceptuję to w pełni. Nie czyni to ze mnie osoby zbyt interesującej. Nie chcę być interesujący, to zbyt trudne. Pragnę jedynie miękkiej, mglistej przestrzeni, w której mogę żyć, i jeszcze żeby zostawiono mnie w spokoju.

— Charles Bukowski, "Kobiety"
Reposted fromtrup trup viawrajt wrajt
hefualdo
Merry Christmas from Michał Lisowski
Reposted frombelewicz belewicz viamaraskowa maraskowa
hefualdo
2077 b32a
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamaraskowa maraskowa
hefualdo
8506 885e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl